Shipping

Holiday Orders

International

SHIPPING METHOD CANADA EUROPE AUSTRALIA/ NEW ZEALAND REST OF THE WORLD
No rush Nov 20 Nov 20 Nov 19
Economy Nov 20 Nov 28 Nov 28 Nov 28
Standard Nov 30 Nov 30 Dec 4 Nov 30
Express Dec 6 Dec 4 Dec 4 Dec 4
Flat rate Nov 20 Nov 20 Nov 20 Nov 19

USA

SHIPPING METHOD ORDER DEADLINE
Economy Nov 27
Standard Dec 4
Express Dec 5
Overnight Dec 7
Flat rate Nov 27